ບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມ

ບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມ
ບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມ“ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ” 1
ບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມ
“ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ”
ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລະກອນແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;
ມີບັນດາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ ຈາກ 29 ອົງການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລື ຄັ້ງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2011, ທີ່ເຮືອນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄັ້ງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2011,
ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 54 ທ່ານ ຕ່າງໜ້າຈາກພາກລັດ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດ
ທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສັງລວມແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:
ກ. ບົດສະເໜີຕໍ່ພາກລັດ:
1. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໃຫ້ໂອກາດອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກລັດ ໃນການວາງ
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເລີ້ມແຕ່ຕົ້ນ ຈົນຮອດ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ພາຍຫຼັງການສິ້ນສຸດ ຂອງ ໂຄງການ.
2. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຊຸກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂື້ນ.
3. ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ສ້າງເວທີເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ສະ
ເໜີຜົນງານ ແລະ ພິຈາລະນາຍ້ອງຍໍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (NPA) ທີ່ມີຜົນ
ງານດີເດັ່ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
4. ສະເໜີໃຫ້ມີກົນໄກ ຫຼື ນະໂຍບາຍເພື່ອ ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ (NPA)
ໃນການຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຄືກັນກັບການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລັດ. ແລະກໍ
ໃຫ້ມີສິດແລະບົດບາດຄ້າຍຄືກັນກັບການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລັດທາງດ້ານການພັດທະນາເພື່ອຄວາມ
ວັດທະນາຖາວອນ. ຕ່າງແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ເປືອງງົບເງີນເດືອນຈາກລັດຖະບານ.
5. ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນຂອງສະມາຄົມ ມີຄວາມສັບສົນ ແລະໃຊ້ເວລາຍາວນານ, ຂໍຮຽນສະເໜີ ໃຫ້ມີ
ການດັດແກ້ ເພື່ອໃຫ້ກະທັດລັດ-ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ, ຖ້າມີສີ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງ ໄດ້ຮັບການ ອານຸມັດ
ຂໍໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ຂອງກົດໝາຍ ຊື່ງຕ້ອງປະຕິບັດກັບ ສະມາຄົມ ຫຼື ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
6. ສະເໜີໃຫ້ມີການປະຕິບັດເດັດຂາດ ຕໍ່ນັກການລົງທືນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ, ບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບກົດ
ໝາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ທີ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ (Corporate Social
Responsibility -CSR). ດີແທ້ຂໍສະເໜີໃຫ້ສຶກສາ ແລະ ນໍາເອົາຫລັກການຂອງ CSR ເຂົ້າເປັນຫລັກ ການ
ຫລື ກົດໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ
ບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມ“ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ” 2
7. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານມີການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຮູບແບບການພັດທະນາ ທີ່ສົມດູນລະຫວ່າງ 4 ດ້ານ ເຊັ່ນ:
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຄວາມສຸກ (ຫລືຈິດໃຈ) ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ. ແລະໃຫ້ປັບປຸງວິທີການສືກສາໃຫ້ມາຮຽນຮູ້
ແລະຮັບໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມສົມດູນນີ້ ເລີ້ມແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຂື້ນໄປ.
8. ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງກິດຈະກໍາຮ່ວມລະຫວ່າງ ພາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ທືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງຊາດລາວ ແລະ ສາກົນ.
ຂ. ບົດສະເໜີ ຕໍ່ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ:
1. ສະເໜີຜູ້ໃຫ້ທືນ ປະສານງານກັນ, ເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ມາຕະຖານ ແລະ ລະບຽບ ການ
ໃນການໃຫ້ທືນເປັນຕົ້ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ NPA ເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທືນງ່າຍຂຶ້ນ, ຍອມຮັບເອົາ ການຂຽນບົດສະ ເໜີ ແລະ
ບົດລາຍງານເປັນພາສາລາວ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເກີດໃໝ່ ໂດຍອາໃສຄະນະບໍລິຫານງານຂອງອົງ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລ້ວ
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ.
2. ສະເໜີໃຫ້ມີການແບ່ງງົບປະມານໃຫ້ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (NPA) ໂດຍກົງ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນ
ເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວ 3-5 ປີຂຶ້ນໄປ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ກັບ ວຽກງານຕົວຈີງຈະໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ. ດີແທ້ແມ່ນຊ່ວຍ
ໃຫ້ CSO ລາວ ມີກອງທືນບໍລິຫານເອງ. ຫລືມີລະບົບແຫຼ່ງທືນຫລືຕົ້ນທືນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການ
ເງີນ ແລະສ້າງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສະຖາບັນ.
3. ສະເໜີຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ CSO ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ ການພັດທະ ນາ
ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິທີຂຽນໂຄງການ, ວິທີຂຽນບົດລາຍງານ, ວິທີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການເງີນ, ຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ແລະອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.
ຄ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກງານພັດທະນາຂອງລາວ ໄດ້ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນຕໍ່ໜ້າ
1. ສ້າງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຕ່າງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍມີການຮັບຮູ້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2. ສ້າງວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ສ້າງແຜນແມ່ບົດຮ່ວມກັນ ແບ່ງປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຂົງເຂດວຽກຕາມ
ຄວາມຊໍານານ ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງແຕ່ລະອົງກອນ ແບບປະສົມປະສານ ແລະກົມກຽວກັນ.
3. ສ້າງລະບົບການປະສານງານ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກລັດຖະ ບານ,
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
4. ສ້າງກິດຈະກໍາເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ທີ່ມີຄວາມສ້າງສັນ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດຖະບານ, ອົງການພັດ
ທະນາສາກົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
5. ຮ່ວມກັນສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ຜົນງານການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິ ຜົນ
ແລະ ວາງແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
6. ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນລະບົບ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s